Konkursy Gdańsk LOTOS

Konkurs na imiona dla młodych sokołów - LOTOS 2015 - REGULAMIN

Administrator

Konkurs na imiona dla młodych sokołów - LOTOS 2015

REGULAMIN

 1. WARUNKI OGÓLNE
  1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół".
  2. Partnerami Konkursu mogą być instytucje, które zadeklarują wsparcie dla Konkursu i ufundują nagrody.
  3. Konkurs jest przeprowadzony w dedykowanej Aplikacji Konkursowej (dalej Aplikacja) dostępnej na profilu „Peregrine Project Poland” w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/PeregrineProjectPoland
  4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 z pózn. zm.).
  5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
  6. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w Aplikacji na profilu Facebook:
   https://www.facebook.com/PeregrineProjectPoland
   oraz na stronie: www.peregrinus.pl.
  7. Udział w Konkursie możliwy jest tylko na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. CZAS TRWANIA KONKURSU
  1. Konkurs podzielony jest na trzy etapy:
   1. I etap – zgłaszanie propozycji: od dnia 8 maja 2015 r. od godziny 11:00 do 14 maja 2015 r. do godziny 15:00.
   2. II etap – wybór najciekawszych propozycji przez Komisję Konkursową.
   3. III etap – głosowanie na najciekawsze propozycjeprzez użytkowników portalu Facebook od 17 maja 2015 r.  do 20 maja 2015 r.
  2. Każde zgłoszenie wysłane w terminie innym, niż określony w ust. II.1 p-kt a, nie będzie brane pod uwagę.
 3. UCZESTNICY KONKURSU
  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora lub Partnera, osoby wyznaczone przez Organizatora lub Partnera do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
  3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. III.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem profilu Peregrine Project Poland na Facebooku https://www.facebook.com/PeregrineProjectPoland.
  5. Uczestnikiem konkursu może być osoba spełniająca następujące warunki:
   1. posiadanie prawidłowo zarejestrowanego, aktywnego konta na portalu społecznościowym facebook.com (dalej Serwis Facebook) oraz spełnienie wymagań́ technicznych niezbędnych dla korzystania z tego portalu,
   2. posiadanie profilu rzeczywistego w Serwisie Facebook (dalej Profil) zawierającego prawdziwe dane użytkownika w szczególności imienia i nazwiska użytkownika,
   3. każda osoba, która spełni wszystkie warunki podane w ust. III.1 oraz III.5 powyżej, może stać się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).
 4. ZASADY KONKURSU
  1. Celem Konkursu jest nadanie imion dla czterech młodych sokołów wyklutych w gnieździe na kominie elektrociepłowni Grupy LOTOS w roku 2015. Samica posiada imię Skierka nadane w roku 2009.
  2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez wgranie za pośrednictwem dedykowanej Aplikacji Konkursowej (dalej Aplikacja) propozycji imienia (dalej Zgłoszenie Konkursowe) dla minimum jednego z Sokołów LOTOSU. Wysyłając zgłoszenie osoba staje się Uczestnikiem Konkursu.
  3. Konkurs odbywać się będzie etapami zgodnie z ust. II.1.
  4. W trakcie trwania Konkursu, Aplikacja będzie dostępna na stronie https://www.facebook.com/PeregrineProjectPoland,
  5. Uczestnik Konkursu powinien wysłać za pośrednictwem aplikacji maksymalnie dwa Zgłoszenia Konkursowe – jedno Zgłoszenie Konkursowe zawierające propozycję imienia żeńskiego, jedno Zgłoszenie Konkursowe zawierające propozycję imienia męskiego.
  6. Przy większej ilości zgłoszeń od jednego uczestnika, będą brane pod uwagę tylko dwie nadesłane kolejno propozycje.
  7. Przy zgłoszeniu zwycięskiego imienia przez kilka osób, laureatem będzie osoba, która jako pierwsza przesłała propozycję imienia.
  8. Wyłącza się z konkursu zwycięskie imiona z poprzednich edycji konkursów przeprowadzanych przez Stowarzyszenie oraz imion nadanych ptakom z nadajnikami GPS: Wars, Sawa, Piorun, Skierka, Iskierka, Zefir, Zorza, Pazurek, Pola, Solar, Promyk, Empecek, Zmiennik, Ikar, Szpon, Łuna, Orla, Rafka, Barka, Nike,  Wicher, Cupra, Argenta, Florek, Fiona, Florcia, Koko, Giga, Miedzianka, Hutek, GROT, LARA, Franek, Jola, Leśna, Nike, Michał.
  9. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie specjalnie powołana przez Organizatora komisja konkursowa.
  10. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Zgłoszenia Konkursowego, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące prawo. O wykluczeniu zgłoszenia z konkursu organizator powiadomi Uczestnika Konkursu.
  11. Organizator zachowuje prawo do anulowania głosów w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia o pochodzenie głosu z fałszywego konta oraz o próby manipulowania systemem głosowania.
  12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 25 maja za pomocą dedykowanego wpisu konkursowego na stronie:
   http://facebook.com/PeregrineProjectPoland w osi czasu profilu.
  13. Jeżeli nie będą mogli zostać wyłonieni Zwycięzcy - liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród, to zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nieprzyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
  14. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w ust. II.2, spełniające warunki Regulaminu.
  15. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia w formie widocznej publicznie Pracy Konkursowej do Aplikacji. Data i godzina wpływu zgłoszenia konkursowego zostanie ustalona na podstawie zarejestrowanej przez Serwis Facebook.
  16. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 5 dni od dnia poinformowania przez Organizatora na fanpage „Peregrine Project Poland” o wynikach Konkursu, przesłać zwrotną wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zwrotną wiadomość z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Facebook z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody wraz z oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ust. V.5 o które zostanie poproszony w otrzymanym e-mailu lub wiadomości Organizatora. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, brak oświadczenia zgody, a także inne uchybienia z winy Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
  17. Majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego imienia przypadają Organizatorowi Konkursu.
 5. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego  regulaminu jest Organizator.
  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  4. W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników: ID konta użytkownika w Serwisie (Nick), adres e-mail, a od Zwycięzcy dodatkowo imię i nazwisko, adres, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy.
  5. Zwycięzca konkursu udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora  wg następującej formuły:
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu „Konkurs na imiona dla młodych sokołów - LOTOS 2015 ”, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
  6. Organizator ani Partner nie mają wpływu, ani nie ponoszą odpowiedzialności, za przetwarzanie oraz transfer danych osobowych udostępnionych w serwisie Facebook. Uczestnik powinien zapoznać się polityką prywatności Serwisu przed przystąpieniem do Konkursu.
 6. NAGRODY
  1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają cztery równoległe nagrody w formie gadżetów.
  2. Organizatorowi przysługuje prawo wręczenia nagród pocieszeniaNagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
  3. Nagrody dzienne o wartości do 760 zł brutto korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 14, poz.176).
 7. WYDAWANIE NAGRÓD
  1. Nagrody będzie można odebrać za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia nagród podczas zwołanej w tym celu konferencji.
  3. Przed odbiorem Nagrody Zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić odbiór Nagrody i określić sposób jej odbioru w ciągu 5 dni od momentu otrzymania powiadomienia o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
  4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu, czyli od 8 maja 2015 r. do dnia 25 maja 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje, które zostaną wysłane po terminie 25 maja 2015 r. nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
  5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).
  6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
 8. INNE POSTANOWIENIA
  1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
  2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.
  4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  5. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego uczestników.
  7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.
  8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
  9. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.