"SOKÓŁ"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT

#POMAGAM

logo_dotpay

Z ostatniej chwili

Logowanie

Kto Online

Naszą witrynę przegląda teraz:
 • 4 użytkowników
 • 231 gości
Ostatnio w serwisie zarejestrowali się:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT „SOKÓŁ”

STATUT

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i działa w oparciu o niniejszy statut.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych.
 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Włocławek.
 7. Stowarzyszenie ma prawo używać swojego godła, pieczęci i sztandaru.
 8. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, w tym także międzynarodowych.
 9. Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego i jego działalność w całości zawiera się w sferze działalności pożytku publicznego.

Rozdział II
Cele i środki działania

 1. Celami Stowarzyszenia są:
  1. aktywna ochrona zwierząt gatunków chronionych,
  2. działalność wydawniczo – propagatorska,
  3. edukacja ekologiczna,
  4. podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia oraz osób współpracujących,
  5. wspieranie uprawiania sokolnictwa (hodowli i układania ptaków łowczych oraz polowania z nimi).
  6. hodowla zwierząt gatunków chronionych
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. wspieranie hodowli i reintrodukcji zwierząt gatunków chronionych,
  2. prowadzenie hodowli i reintrodukcji zwierząt gatunków chronionych,
  3. monitoring w środowisku naturalnym oraz wspomaganie rozwoju dzikich populacji,
  4. prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany informacji w zakresie celów Stowarzyszenia,
  5. ochrona miejsc przebywania i rozrodu zwierząt gatunków chronionych,
  6. rehabilitacja zwierząt gatunków chronionych,
  7. udział w sympozjach i konferencjach,
  8. szkolenie członków stowarzyszenia oraz współpracowników,
  9. inicjowanie, finansowanie i współfinansowanie badań naukowych,
  10. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, konferencji, sympozjów, wypraw naukowych i szkoleniowych oraz innych imprez,
  11. prowadzenie działalności wydawniczej,
  12. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą,
  13. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia,
  14. opiniowanie projektów które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia,
  15. powoływanie fundacji,
  16. prowadzenie hodowli ptaków drapieżnych przeznaczonych do celów sokolniczych,
  17. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz ustawodawstwa dotyczącego sokolnictwa i ochrony dzikich zwierząt,
  18. inne działania realizujące cele statutowe.
 3. Stowarzyszenie w celu realizacji swoich celów może zatrudniać osoby fizyczne.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku publicznego.
 5. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. wydawania książek, gazet, czasopism, wydawnictw periodycznych i pozostałych wydawnictw,
  2. organizacji targów, wystaw,
  3. naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która:
  1. złoży deklarację członkowską,
  2. przedstawi opinię trzech członków Stowarzyszenia,
  3. zostanie pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia i po opłaceniu składki.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Honorowe Członkostwo Stowarzyszenia nadawane jest przez Zarząd na wniosek członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. opłacania składek członkowskich,
  2. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu nieopłacenia składek,
   2. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   3. z powodu notorycznego braku aktywności w pracach Stowarzyszenia,
   4. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
   5. działania na szkodę Stowarzyszenia,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka.
 14. Członkostwo członka wspierającego ustaje w razie:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
  2. śmierci, jeżeli jest to osoba fizyczna,
  3. skreślenia w związku z upadłością, likwidacją lub innymi uzasadnionymi przyczynami, jeżeli jest to osoba prawna lub instytucja, zgodnie z przepisami Statutu. Skreślenie następuje drogą uchwały Zarządu.
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu za działanie na szkodę Stowarzyszenia.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Władze Stowarzyszenia wybierane są na cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
  1. w pierwszej kolejności wybiera się Prezesa, następnie pozostałych członków Zarządu,
  2. Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika wybiera Zarząd ze swojego składu,
  3. członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Przy równej liczbie głosów decydujący głos ma Prezes Zarządu, w Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący tej Komisji.
 5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 6. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 7. Decyzje podjęte przez Walne Zgromadzenie są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwały dotyczącej rozwiązania Stowarzyszenia.
 8. W przypadku braku wymaganego statutem quorum, Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie 0,5 godziny później.
 9. Decyzje podjęte przez Walne Zgromadzenie odbywające się w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę uczestników.
 10. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej, niż raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 12. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może rozpatrywać sprawy wyłącznie przedstawione w zawiadomieniu o zebraniu.
 13. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
 14. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
  2. uchwalania zmian statutu,
  3. wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  10. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
 15. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 16. W skład Zarządu wchodzą:
  1. Prezes,
  2. Zastępca Prezesa,
  3. Sekretarz,
  4. Skarbnik.
 17. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.
 18. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. określenie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. realizacja celów Stowarzyszenia,
  3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  6. podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  9. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
  10. przyjmowanie i skreślanie członków,
  11. uchwalanie niezbędnych regulaminów regulujących zagadnienia nie objęte niniejszym Statutem,
  12. wszelkie inne zadania, które nie są zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej.
 19. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
 20. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać pozostawać z nimi  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia w stosunku do osób zasiadających w Zarządzie Stowarzyszenia.
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 21. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 22. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dochodów z własnej działalności statutowej,
  4. dochodów z własnej działalności gospodarczej,
  5. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  6. dotacji i ofiarności publicznej,
  7. dotacji budżetowych,
  8. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  9. odpisów 1% podatku.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionej przez niego osoby.
 5. Całość uzyskiwanych przez Stowarzyszenie przychodów przeznaczona będzie na działalność statutową.
 6. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich).
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie rozstrzyga Zarząd.
 4. Nazwa Stowarzyszenia nie może zostać przejęta przez żadne inne stowarzyszenie powstałe po jego rozwiązaniu.

Stan na 20 marca 2011 r.


Dane KRS: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT SOKÓŁ

eu

Autopromocja

Nagroda EkoMistrzowie
dolnośląskiej ekologii 1993 - 2018 r.
dla
Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół
Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu

Finansują nas

Wspierają nas

Współpracujemy

Sokoli sklepik

<p> Książka pod redakcją Janusza Sielickiego i Tadeusza Mizery. Peregrine Falcon populations - status and perspectives in the 21st century (Populacje sokoła wędrownego: status i perspektywy w XXI wieku) to największe kompendium wiedzy na temat sokoła wędrownego w Europie. Bazą książki są prace przedstawione podczas II Międzynarodowej Konferencji nt. Sokoła Wędrownego, kt&oacute;ra odbyła się w dniach 19-23 września 2007 r. w Piotrowie k/Poznania. Książka zawiera materiały dotyczące kraj&oacute;w europejskich, takich jak: Armenia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Szwecja, Rosja (z częścią azjatycką), Rumunia, Ukraina, Węgry, Włochy, Wielka Brytania. Dodatkowo prezentuje prace z kraj&oacute;w z innych kontynent&oacute;w: Australii, Argentyny, Stan&oacute;w Zjednoczonych, RPA, Izraela, Indii, Malezji. Książka Peregrine Falcon populations - status and perspectives in the 21st century otrzymała pozytywne recenzje prof. Iana Newtona, prof. Toma Cade&#39;a i prof. Claytona M. White&#39;a.</p>