"SOKÓŁ"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT

Potrzebujemy Twojej pomocy

Od 2010 roku wypuściliśmy ponad 700 młodych sokołów. W tym czasie, dzięki tym reintrodukcjom, w naturze wykluło się już ponad 400 młodych sokołów. Corocznie staramy się obrączkować młode sokoły we wszystkich znanych nam gniazdach. Z kilku z nich prowadzimy na żywo transmisję, dzięki czemu możemy na bieżąco śledzić to co się dzieje w gniazdach.

W tym roku uruchomiliśmy trzy nowe podglądy online. Obrączkujemy wszystkie młode sokoły w gniazdach naturalnych. Wypuszczamy kolejne 80 małych sokołów, Chcemy dalej prowadzić transmisję na żywo.

Aby to zrealizować, niezbędne są pieniądze.

Brakuje nam jeszcze na ten rok 322 000 zł

Bez Twojej pomocy nie będziemy mogli dalej robić tego, co do tej pory robiliśmy z takim powodzeniem.

Liczymy na każdy, nawet najmniejszy datek 💛

logo_dotpay
 
 

38 675 zł z 360 000 zł

  darowizna
Dziękujemy wszystkim darczyńcom 🙂

Czy wiesz, że...

Strona internetowa www.peregrinus.pl jest finansowa wyłącznie z datków i darowizn przekazywanych dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt "SOKÓŁ"?

Kto Online

Naszą witrynę przegląda teraz:
 • 14 użytkowników
 • 237 gości
Ostatnio w serwisie zarejestrowali się:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT „SOKÓŁ”

STATUT

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i działa w oparciu o niniejszy statut.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych.
 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Włocławek.
 7. Stowarzyszenie ma prawo używać swojego godła, pieczęci i sztandaru.
 8. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, w tym także międzynarodowych.
 9. Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego i jego działalność w całości zawiera się w sferze działalności pożytku publicznego.

Rozdział II
Cele i środki działania

 1. Celami Stowarzyszenia są:
  1. aktywna ochrona zwierząt gatunków chronionych,
  2. działalność wydawniczo – propagatorska,
  3. edukacja ekologiczna,
  4. podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia oraz osób współpracujących,
  5. wspieranie uprawiania sokolnictwa (hodowli i układania ptaków łowczych oraz polowania z nimi).
  6. hodowla zwierząt gatunków chronionych
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. wspieranie hodowli i reintrodukcji zwierząt gatunków chronionych,
  2. prowadzenie hodowli i reintrodukcji zwierząt gatunków chronionych,
  3. monitoring w środowisku naturalnym oraz wspomaganie rozwoju dzikich populacji,
  4. prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany informacji w zakresie celów Stowarzyszenia,
  5. ochrona miejsc przebywania i rozrodu zwierząt gatunków chronionych,
  6. rehabilitacja zwierząt gatunków chronionych,
  7. udział w sympozjach i konferencjach,
  8. szkolenie członków stowarzyszenia oraz współpracowników,
  9. inicjowanie, finansowanie i współfinansowanie badań naukowych,
  10. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, konferencji, sympozjów, wypraw naukowych i szkoleniowych oraz innych imprez,
  11. prowadzenie działalności wydawniczej,
  12. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą,
  13. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia,
  14. opiniowanie projektów które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia,
  15. powoływanie fundacji,
  16. prowadzenie hodowli ptaków drapieżnych przeznaczonych do celów sokolniczych,
  17. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz ustawodawstwa dotyczącego sokolnictwa i ochrony dzikich zwierząt,
  18. inne działania realizujące cele statutowe.
 3. Stowarzyszenie w celu realizacji swoich celów może zatrudniać osoby fizyczne.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku publicznego.
 5. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. wydawania książek, gazet, czasopism, wydawnictw periodycznych i pozostałych wydawnictw,
  2. organizacji targów, wystaw,
  3. naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która:
  1. złoży deklarację członkowską,
  2. przedstawi opinię trzech członków Stowarzyszenia,
  3. zostanie pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia i po opłaceniu składki.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Honorowe Członkostwo Stowarzyszenia nadawane jest przez Zarząd na wniosek członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. opłacania składek członkowskich,
  2. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu nieopłacenia składek,
   2. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   3. z powodu notorycznego braku aktywności w pracach Stowarzyszenia,
   4. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
   5. działania na szkodę Stowarzyszenia,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka.
 14. Członkostwo członka wspierającego ustaje w razie:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
  2. śmierci, jeżeli jest to osoba fizyczna,
  3. skreślenia w związku z upadłością, likwidacją lub innymi uzasadnionymi przyczynami, jeżeli jest to osoba prawna lub instytucja, zgodnie z przepisami Statutu. Skreślenie następuje drogą uchwały Zarządu.
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu za działanie na szkodę Stowarzyszenia.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Władze Stowarzyszenia wybierane są na cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
  1. w pierwszej kolejności wybiera się Prezesa, następnie pozostałych członków Zarządu,
  2. Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika wybiera Zarząd ze swojego składu,
  3. członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Przy równej liczbie głosów decydujący głos ma Prezes Zarządu, w Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący tej Komisji.
 5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 6. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 7. Decyzje podjęte przez Walne Zgromadzenie są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwały dotyczącej rozwiązania Stowarzyszenia.
 8. W przypadku braku wymaganego statutem quorum, Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie 0,5 godziny później.
 9. Decyzje podjęte przez Walne Zgromadzenie odbywające się w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę uczestników.
 10. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej, niż raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 12. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może rozpatrywać sprawy wyłącznie przedstawione w zawiadomieniu o zebraniu.
 13. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
 14. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
  2. uchwalania zmian statutu,
  3. wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  10. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
 15. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 16. W skład Zarządu wchodzą:
  1. Prezes,
  2. Zastępca Prezesa,
  3. Sekretarz,
  4. Skarbnik.
 17. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.
 18. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. określenie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. realizacja celów Stowarzyszenia,
  3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  6. podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  9. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
  10. przyjmowanie i skreślanie członków,
  11. uchwalanie niezbędnych regulaminów regulujących zagadnienia nie objęte niniejszym Statutem,
  12. wszelkie inne zadania, które nie są zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej.
 19. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
 20. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać pozostawać z nimi  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia w stosunku do osób zasiadających w Zarządzie Stowarzyszenia.
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 21. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 22. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dochodów z własnej działalności statutowej,
  4. dochodów z własnej działalności gospodarczej,
  5. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  6. dotacji i ofiarności publicznej,
  7. dotacji budżetowych,
  8. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  9. odpisów 1% podatku.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionej przez niego osoby.
 5. Całość uzyskiwanych przez Stowarzyszenie przychodów przeznaczona będzie na działalność statutową.
 6. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich).
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie rozstrzyga Zarząd.
 4. Nazwa Stowarzyszenia nie może zostać przejęta przez żadne inne stowarzyszenie powstałe po jego rozwiązaniu.

Stan na 20 marca 2011 r.


Dane KRS: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT SOKÓŁ

Autopromocja

Nagroda EkoMistrzowie
dolnośląskiej ekologii 1993 - 2018 r.
dla
Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół
Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu

Sokoli sklepik

<p> Książka pod redakcją Janusza Sielickiego i Tadeusza Mizery. Peregrine Falcon populations - status and perspectives in the 21st century (Populacje sokoła wędrownego: status i perspektywy w XXI wieku) to największe kompendium wiedzy na temat sokoła wędrownego w Europie. Bazą książki są prace przedstawione podczas II Międzynarodowej Konferencji nt. Sokoła Wędrownego, kt&oacute;ra odbyła się w dniach 19-23 września 2007 r. w Piotrowie k/Poznania. Książka zawiera materiały dotyczące kraj&oacute;w europejskich, takich jak: Armenia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Szwecja, Rosja (z częścią azjatycką), Rumunia, Ukraina, Węgry, Włochy, Wielka Brytania. Dodatkowo prezentuje prace z kraj&oacute;w z innych kontynent&oacute;w: Australii, Argentyny, Stan&oacute;w Zjednoczonych, RPA, Izraela, Indii, Malezji. Książka Peregrine Falcon populations - status and perspectives in the 21st century otrzymała pozytywne recenzje prof. Iana Newtona, prof. Toma Cade&#39;a i prof. Claytona M. White&#39;a.</p>

Finansują nas

Wspierają nas

Współpracujemy