Regulations

Regulamin serwisu www.peregrinus.pl

REGULAMIN SERWISU WWW.PEREGRINUS.PL

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: www.peregrinus.pl oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora w związku z Serwisem.
 2. Serwis www.peregrinus.pl jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ”  (zwaną dalej Stowarzyszeniem) z siedzibą we Włocławku; ul. Osiedlowa 1; 87-800, identyfikującą się numerami: NIP 888-27-33-937, REGON: 911307650 i KRS: 0000133612.
 3. Strona internetowa umożliwia:
  1. zapoznawanie się z informacjami o działaniach Stowarzyszenia,
  2. przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia,
  3. dołączenie do list mailingowych Stowarzyszenia,
  4. korzystania z Forum.
 4. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce REGULAMIN Serwisu www.peregrinus.pl oraz jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów w szczególności dla Użytkowników w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.
 7. Szczegółowe zasady rejestracji kont użytkowników, korzystania z FORUM, Systemu Wiadomości Prywatnych oraz SHOUTBOX zawarte są w Regulaminie FORUM, Systemu Wiadomości Prywatnych oraz SHOUTBOX.

II. INFORMACJE O DZIAŁANIACH STOWARZYSZENIA DOSTĘPNE W SERWISIE

 1. Stowarzyszenie dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.
 2. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dzielenia się znalezionymi informacjami za pośrednictwem portali społecznościowych. W tym celu konieczna jest jednak uprzednia rejestracja na takich portalach.

III. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 1. Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia jest możliwe za pośrednictwem zwykłych przelewów lub za pośrednictwem operatora płatności.
  Operatorem płatności jest: Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
 2. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
  1. Przelewu elektronicznego Przelewy24;
  2. Karty płatniczej (kredytowej lub debetowej)
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • Maestro
   • MasterCard Electronic
  3. Przelewu tradycyjnego.
 3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: www.przelewy24.pl.
 4. Transakcje cykliczne oraz jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych Przelewy24.
 5. Płatność cykliczna zostaje przedłużona automatycznie na koniec każdego okresu subskrypcji. Oznacza to automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez Użytkownika kwoty darowizny. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostaje pobrana.
 6. Dane odbiorcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są Przelewy24 przez Stowarzyszenie. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez Przelewy24 wpłaty. Płatność udostępniana jest Stowarzyszeniu w ciągu jednej godziny, nie późnej jednak niż do końca następnego dnia roboczego. Przelewy24 nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od Stowarzyszenia prowizję w wysokości 0,80% od każdej płatności.
 7. Płatność cykliczną Użytkownik może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się ze Specjalistą ds. Współpracy z Darczyńcami Indywidualnymi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 8. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Specjaliście ds. Współpracy z Darczyńcami Indywidualnymi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 9. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, a tym samym darowizna przekazana na jego rzecz może zostać uwzględniona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT).

IV. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, o których mowa w punkcie III.3, nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
  1. pisemnej - osobiście w siedzibie Przelewy24 lub przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529 z późn. zm.),
   PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań;
  2. ustnie – telefonicznie na numer: +48 61 642 93 44 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Przelewy24,
  3. w formie elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.przelewy24.pl
 2. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.

V. LISTA MAILINGOWA

 1. Dołączenie do listy mailingowej Stowarzyszenia (zwanej dalej Newsletterem) jest dobrowolne. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Użytkownika adres email będą wysyłane informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 2. Użytkownik Serwisu zamawiając Newsletter wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych),
  2. otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych),
  3. używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).
 3. Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych Użytkowników portalu peregrinus.pl jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ” z siedzibą we Włocławku, ul. Osiedlowa 1, zwane dalej Stowarzyszeniem lub Administratorem. Kontakt w sprawie ochrony danych jest  możliwy pod adresem mailowym: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. Przetwarzamy następujące dane Użytkowników:

  • Imię, email, nazwa Użytkownika – są to obowiązkowe dane do procesu rejestracji, ich podanie jest dobrowolne ale niezbędne do założenia i prawidłowego funkcjonowania konta na naszym portalu. Podanie tych danych przez Użytkownika oznacza jego zgodę na ich przetwarzanie przez Stowarzyszenie w celu założenia konta.

  • Pozostałe dane, jakie możemy przetwarzać to miejscowość, województwo, kraj, data urodzenia, płeć , zainteresowania, wizerunek oraz wszelkie inne dane, które Użytkownik może nam przekazać poprzez swoje wypowiedzi. Ich podanie jest dobrowolne i oznacza zgodę na ich przetwarzanie przez Stowarzyszenie w przypadku ich przesłania.

  • Ponadto w przypadku przekazywania nam darowizny, udostępniając swoje dane osobowe niezbędne do wykonania zlecenia, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z procedowaniem płatności.

  • Użytkownik może też udostępnić Stowarzyszeniu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email) celem otrzymywania materiałów informacyjno-promocyjnych (newsletter), wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie wyłącznie w tym celu.

 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie w celach, w jakich zostały zebrane. Stowarzyszenie  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie przepisami ustawy o ochronie danych osobowych  z 10 maja 2018roku, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawem Telekomunikacyjnym.

 4. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych Użytkownika są:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO ,tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo- finansowe w przypadku wpłacenia darowizny,

  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. marketing bezpośredni, promocja działań lub ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

 5. Na zasadach określonych w RODO, każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia. Każdy Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody. 

 6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres istnienia portalu lub do momentu  wycofania zgody.

 7. Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że  jego dane  są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.

 8. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników portalu są współpracujące z nami firmy  informatyczne z którymi Stowarzyszenie podpisało odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz firmy obsługujące płatności, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 9. Dane Użytkowników  nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do  państw trzecich.

 10. Informacja na temat plików cookies znajduje się w zakładce Polityka Cookies.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik może kierować na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązujący prawem Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. Stowarzyszenie może zmienić Regulamin bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników strony internetowej przed wejściem zmian w życie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.