Konkursy Gdańsk LOTOS

Konkurs na imiona młodych sokołów - Gdańsk LOTOS 2021 - REGULAMIN

Administrator

Konkurs na imiona młodych sokołów - Gdańsk LOTOS 2021

REGULAMIN

 1. WARUNKI OGÓLNE
  1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt "SOKÓŁ".

  2. Partnerem Konkursu mogą być firmy i instytucje, które zadeklarują wsparcie dla Konkursu i ufundują nagrody.

  3. Partnerami Konkursu mogą być instytucje, które zadeklarują wsparcie dla Konkursu i ufundują nagrody.

  4. Konkurs jest przeprowadzony w dedykowanym formularzu zwanym dalej Formularzem Konkursowym dostępnym pod adresem www.peregrinus.pl.

  5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 z pózn. zm.).

  6. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu pod adresem www.peregrinus.pl.

  7. Udział w Konkursie możliwy jest tylko na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. CZAS TRWANIA KONKURSU
  1. Konkurs podzielony jest na trzy etapy:

   1. I etap – zgłaszanie propozycji: od dnia 06 maja 2021 r. od godziny 00:00 do 11 maja 2021 r. do godziny 23:59.

   2. II etap – wybór najciekawszych propozycji przez Komisję Konkursową.

   3. III etap – głosowanie na najciekawsze propozycje przez użytkowników serwisu www.peregrinus.pl od 21 maja 2021 r. do 26 maja 2021 r.

  2. Każde zgłoszenie wysłane w terminie innym, niż określony w ust. II.1 p-kt a, nie będzie brane pod uwagę.

 3. UCZESTNICY KONKURSU
  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  2. Z Konkursu wyłączeni są członkowie Zarządu Organizatora lub Partnera, osoby wyznaczone przez Organizatora lub Partnera do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

  3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. III.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem serwisu www.peregrinus.pl.

 4. ZASADY KONKURSU
  1. Celem Konkursu jest nadanie imion dla młodych sokołów wyklutych w gnieździe na kominie elektrociepłowni Grupy LOTOS w roku 2021.

  2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez wysłanie za pośrednictwem Formularza Konkursowego propozycji imion (dalej Zgłoszenie Konkursowe). Wysyłając zgłoszenie osoba staje się Uczestnikiem Konkursu.

  3. Konkurs odbywać się będzie etapami zgodnie z ust. II.1.

  4. W trakcie trwania Konkursu, Formularz Konkursowy będzie dostępny na stronie www.peregrinus.pl,

  5. Uczestnik Konkursu powinien:

   1. Wysłać za pośrednictwem Formularza Konkursowego maksymalnie jedno Zgłoszenie Konkursowe zawierające propozycję jednego imienia żeńskiego i propozycję jednego imienia męskiego.
    Pola Formularza Konkursowego przeznaczone do wpisania propozycji imion mogą zawierać wyłącznie te propozycje.

   2. Potwierdzić uczestnictwo w Konkursie poprzez kliknięcie w odpowiedni link zawarty w wiadomości e-mail wysłany na adres e-mail Uczestnika podany przez niego w Formularzu Konkursowym. Potwierdzenie uczestnictwa musi nastąpić nie później niż w terminie zakończenia I etapu Konkursu, o którym mowa w punkcie II.1.a.

  6. Przy większej ilości zgłoszeń od jednego Uczestnika, będzie brane pod uwagę tylko jedno, najstarsze potwierdzone Zgłoszenie (wysłane jako pierwsze).

  7. Przy zgłoszeniu zwycięskiego imienia przez kilka osób, laureatem będzie osoba, która jako pierwsza przesłała propozycję imienia.

  8. Wyłącza się z konkursu zwycięskie imiona z poprzednich edycji konkursów przeprowadzanych przez Stowarzyszenie, imiona nadane ptakom z nadajnikami GPS, zwycięskie imiona z konkursów przeprowadzanych przez Partnerów i Współorganizatorów. Wykaz imion wyłączonych z konkursu: Wykaz zwycięskich imion.
  9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie specjalnie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

  10. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Zgłoszenia Konkursowego, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące prawo. O wykluczeniu zgłoszenia z konkursu organizator powiadomi Uczestnika Konkursu.

  11. Organizator zachowuje prawo do anulowania głosów w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia o pochodzenie głosu z fałszywego konta oraz o próby manipulowania systemem głosowania.

  12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 30 czerwca 2021 r. za pomocą dedykowanego wpisu konkursowego na stronie: www.peregrinus.pl.

  13. Jeżeli nie będą mogli zostać wyłonieni Zwycięzcy - liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród, to zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nieprzyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

  14. W Konkursie wezmą udział wyłącznie potwierdzone zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w ust. II.2, spełniające warunki Regulaminu. W szczególności nie będą brane pod uwagę pojedyncze Zgłoszenia Konkursowe zawierające więcej niż jedno imię męskie lub więcej niż jedno imię żeńskie lub obok propozycji imion uczestnik wpisze dodatkowe treści.

  15. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia Konkursowego do Organizatora, należy przez to rozumieć zarejestrowanie w systemie informatycznym Organizatora danych wprowadzonych do Formularza Konkursowego oraz zarejestrowanie w systemie informatycznym Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie o którym mowa w punkcie IV.5.b.
   Data i godzina wpływu Zgłoszenia Konkursowego zostanie ustalona na podstawie zapisów w systemie informatycznym Organizatora.

  16. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 5 dni od dnia poinformowania przez Organizatora o wynikach Konkursu, przesłać zwrotną wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody wraz z oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych o które zostanie poproszony w otrzymanym e-mailu lub wiadomości Organizatora. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, brak oświadczenia zgody, a także inne uchybienia z winy Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

  17. Majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego imienia przypadają Organizatorowi Konkursu.

 5. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ” z siedzibą we Włocławku, ul. Osiedlowa 1, zwane dalej Stowarzyszeniem lub Administratorem.
   Kontakt w sprawie ochrony danych jest możliwy pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  2. Przetwarzamy następujące dane Uczestników:

   1. Za pośrednictwem formularzy konkursowych: imię i nazwisko, adres e-mail, miejscowość i kraj, ID i Login konta użytkownika w serwisie www.peregrinus.pl (jeśli Uczestnik posiada takie konto), adres IP.

    Podanie tych danych jest dobrowolne ale niezbędne do wysłania zgłoszenia konkursowego i prawidłowej identyfikacji Uczestnika. Podanie tych danych oznacza zgodę Uczestnika na ich przetwarzanie przez Stowarzyszenie w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego.

   2. W przypadku wygrania: adres zamieszkania lub inny adres podany przez Uczestnika w celu wysłania nagrody oraz nr telefonu w celu kontaktu.

  3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzania Konkursu. Stowarzyszenie zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawem Telekomunikacyjnym.

  4. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych Uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Uczestnika.

  5. Na zasadach określonych w RODO, każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia. Każdy Uczestnika Konkursu ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

  6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres realizacji Konkursu. Okres przetwarzania może być wydłużony w przypadku zgłoszenia reklamacji przez Uczestnika do czasu zakończenia jej obsługi. Po tym okresie dane zostaną usunięte.

  7. Każdy Uczestnik konkursu ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.

  8. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników portalu są współpracujące z nami firmy informatyczne z którymi Stowarzyszenie podpisało odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania oraz podmioty współpracujące przy organizacji i przebiegu Konkursu, w tym Poczta Polska.

  9. Dane Użytkowników nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

 6. NAGRODY
  1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają równorzędne nagrody w formie gadżetów.

  2. Organizatorowi przysługuje prawo wręczenia nagród pocieszenia.

  3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

 7. WYDAWANIE NAGRÓD I REKLAMACJE
  1. Nagrody będzie można odebrać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia nagród podczas zwołanej w tym celu konferencji.

  3. Przed odbiorem Nagrody Zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić odbiór Nagrody i określić sposób jej odbioru w ciągu 5 dni od momentu otrzymania powiadomienia o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

  4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia (zgodnie z ust. II.1.a) i do 5 dni po zakończeniu III etapu Konkursu (ust. II.1.c). Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które zostaną wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
   Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

  5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).

  6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

 8. INNE POSTANOWIENIA
  1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

  2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.

  4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego uczestników.
   W szczególności, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania jednego z pytań o imię, jeżeli w trakcie obrączkowania małych sokołów i ustalania ich płci okaże się, że w lęgu występują osobniki wyłącznie jednej i tej samej płci. Regulamin zmienia się wówczas odpowiednio.

  6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.

  7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

  8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.